Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Zápis do 1. třídy

Seznam Dětí přijatých do školy od 1.9.2024

Budova v ulici Komenského 101

 • 11499
 • 21670 
 • 31012 
 • 42141 
 • 57944 
 • 74019
 • 81369
 • 91217
 • 101197
 • 121975
 • 131810
 • 141347
 • 151343
 • 161025
 • 170947
 • 181367
 • 191131
 • 201906
 • 220972
 • 230953
 • 241552
 • 250990
 • 261182
 • 271617
 • 290557
 • 300743
 • 311767
 • 322026
 • 334084
 • 341949
 • 354057
 • 360932
 • 371269
 • 380166
 • 391106

Na základě usnesení Zastupitelstva města Mimoň dochází od 1.7.2024 ke sloučení Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizace a Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizace pod jednu školu s názvem Základní škola a Mateřská škola Mimoň, příspěvková organizace. Záleží na rozhodnutí ředitelky školy, na které pracoviště bude žák od 1.9.2024 zařazen. 

INFORMACE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis se bude skládat ze dvou částí – formální a motivační

TERMÍN KONÁNÍ FORMÁLNÍ ČÁSTI: čtvrtek 4.dubna 2024

ČAS KONÁNÍ: od 14:00 do 17:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ FORMÁLNÍ ČÁSTI ZÁPISU: Dům kultury Ralsko, Mimoň, nám. ČSA 173, Mimoň

PRO KOHO JE ZÁPIS URČEN: Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2024 dovrší šesti let věku nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

CO K FORMÁLNÍ ČÁSTI ZÁPISU DONÉST:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, případně další doklady o dítěti – rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Obě doporučení si zákonný zástupce obstará sám

PRŮBĚH FORMALNÍ ČÁSTI ZÁPISU:

 1. Zákonný zástupce se dostaví na místo konání formální části, viz výše, a to BEZ DÍTĚTE, které chce přihlásit k povinné školní docházce
 2. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost a podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky. Žádosti ke stažení na:

ke stažení na www.zsamsmirova.cz – sekce Základní škola – Zápis do 1. tříd – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V případě odkladu ke stažení – Žádost o odklad šk. docházky

a na www.zsamspodralskem.cz – sekce O nás – ke stažení – Žádost o přijetí do ZŠ. V případě odkladu ke stažení – Žádost o odklad

 1. Zákonný zástupce vyplní zápisový osobní list dítěte – ke stažení na - www.zsamsmirova.cz – sekce Základní škola – Zápis do 1. tříd – Zápis – dotazník pro rodiče
 2.   - sekce O nás – ke stažení – Zápisní lístek
 3. Předloží svůj průkaz totožnosti
 4. Předloží rodný list dítěte
 5. Obdrží Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
 6. V rámci formální části zápisu jsou zákonní zástupci dítěte informováni:
  1. O možnosti povolení odkladu povinné školní docházky
  2. V případě rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění
  3. O možnostech rozvoje dítěte do doby zahájení povinné školní docházky – Desatero pro rodiče předškolního věku
  4. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti nadaných a mimořádně nadaných o systému společného vzdělávání
  5. O individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci žáků dětí z jazykově odlišného prostředí a dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí

PRŮBĚH MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU

TERMÍN KONÁNÍ: 16. dubna 2024 na budově Komenského 101
                                    17. dubna 2024 na budově Luční 530

ČAS KONÁNÍ: vždy od 14:00 hodin do 17:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU: budova 1. stupně – Komenského 101, Mimoň a budova 1. stupně – budova Luční 530.

Průběh motivačního části zápisu probíhá formou Dne otevřených dveřích na odloučených pracovištích ZŠ Komenského 101 a budovy Luční 530 – po rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště, na kterých se budou od 1.9. 2024 vzdělávat. Včas Vás budeme informovat o zařazení Vašeho dítěte na webových stránkách.

PRŮBĚH MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU:

 1. Motivační část probíhá se souhlasem zákonného zástupce, který může být této části zápisu po celou dobu přítomen
 2. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku hravou formou
 3. V rámci této motivační části zápisu se dítěti věnují učitelky 1. stupně ZŠ po dobu nanejvýš 20 minut
 4. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností a posoudí připravenost dítěte na vzdělávání
 5. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Ke stažení na www.zsamsmirova.cz – sekce Základní škola – Zápis do 1. třídy – Desatero pro rodiče předškoláka
 6. Absolvování této motivační části zápisu není podmínkou přijetí dítěte k povinné školní docházce

V případě nejasností či dotazů se obraťte na vedení školy:
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, p.o.

Tel.:  Mgr. Bc. Barbora Krejbichová, zástupkyně pro 1. stupeň: 603 891 169
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, p.o.
Tel: Ing. Lenka Jelínková, MBA statutární zástupce ředitele školy: 721 753 712

Přílohy:

Projekty