Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Výchovné poradenství

Školní psycholog

kontakt: Vasakova.psycholog@seznam.cz,  606 861 176

Poradenská činnost

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatně poradenské služby žákům i  jejich zákonným zástupcům. Tuto činnost zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.

Poradenské služby jsou zaměřené na:

  • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • kariérové poradenství a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
  • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • předcházení všem formám rizikového chování
  • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
  • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Právní podpora

V případě diagnostické, intervenční či konzultační činnosti v rámci třídních kolektivů budou vždy, v souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, o charakteru práce informováni zákonní zástupci žáků. Evidence dokumentů o žácích probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s GDPR.

Informační zdroje a portály k volbě povolání

Projekty